nix's Investment Portfolio | Public

nix's Portfolio

V logo

Visa

V

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

APTV logo

Aptiv

APTV

CLNE logo
NIO logo

NIO

NIO

UBER logo

Uber

UBER

Activity

nix has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app