Shasta's Investment Portfolio | Public

Shasta's Portfolio

FB logo

Facebook

FB

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

HPQ logo

HP

HPQ

MOMO logo

Momo

MOMO

NIO logo

NIO

NIO

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

UBER logo

Uber

UBER

Activity

Shasta has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app