Gregg Laney's Investment Portfolio | Public

Gregg Laney's Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ACB logo
ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

CBS logo

CBS

CBS

HPQ logo

HP

HPQ

NIO logo

NIO

NIO

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

SONO logo

Sonos

SONO

TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

YETI logo

YETI

YETI

ZNGA logo

Zynga

ZNGA

Activity

Gregg Laney has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app