Monica's Investment Portfolio | Public

Monica's Portfolio

GOOG logo

Alphabet

GOOG

RELX logo

RELX

RELX

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ACB logo
ADBE logo

Adobe

ADBE

ETSY logo

Etsy

ETSY

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

MMM logo

3M

MMM

SNE logo

Sony

SNE

T logo
TSLA logo

Tesla

TSLA

V logo
ZNGA logo

Zynga

ZNGA

Activity

Monica has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app