Eric's Investment Portfolio | Public

Eric's Portfolio

TTNP logo

Titan Pharma

TTNP

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ACB logo
ADBE logo

Adobe

ADBE

BIDU logo

Baidu

BIDU

ETSY logo

Etsy

ETSY

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

SNE logo

Sony

SNE

T logo
TJX logo

TJX

TJX

V logo

Activity

Eric has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app