Carmen Parker's Investment Portfolio | Public

Carmen Parker's Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

ATNM logo

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

CBS logo

CBS

CBS

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

NIO logo

NIO

NIO

OKTA logo

Okta

OKTA

PVH logo

PVH

PVH

ROKU logo

Roku

ROKU

SE logo

Sea

SE

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

SONO logo

Sonos

SONO

TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

YETI logo

YETI

YETI

Activity

Carmen Parker has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app